Teuta Minahi

Këshilltare

Ka studiuar në Universitetin e Evropës Juglindore, dega Gjuhë dhe letërsi angleze.

E punësuar si mësimdhënëse në Shkollën e Mesme teknike në Gostivar.