Sebajete Zenku

Këshilltare

Trajnuese në tema të tilla si: Menazhim, komunikim, çështje gjinore, etj.