Milihate Abduli

Këshilltare

Nga Forina. Studimet i ka kryer në Universitetin e Tetovës, drejtimi Psikologji. E punësuar në Qëndrën për punë sociale në Gostivar.