MBROJTJE, MIRËQËNIA SOCIALE, OJQ-TË DHE BARAZIA GJINORE